Πλύσιμο, επιθεώρηση και συντήρηση γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπό τάση