Πλύσιμο, επιθεώρηση και συντήρηση γραμμών μεταφοράς ρεύματος υπό τάση

One of the most significant cooperation’s of Bellavia is the long term contract with ΔΕΗ for washing high voltage insulators in Attica and in various areas in Greece which face electrification problems.

In cooperation with Usa Airmobile Inc. (www.usaairmobile.com) Bellavia undertakes washing, maintenance and Computerized Electronic visual Inspection (CEV Inspection) to high voltage insulators.